توزیع برق کرمانشاه

توزیع برق کرمانشاه شرکت :
 عمومی مناقصه
معامله :
 ۹۶/۷۱ شماره :
خرید ۱۵۰۰۰ رشته انواع لامپ گازی موضوع :
,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ سپرده (ریال) :
کرمانشاه بانک ملت خواروبار جاری ۸۴۰۰۶
کرمانشاه بانک ملت خواروبار جام ۷۵/۲۰۸۳۴۴۷
بانک :
۱۳۹۶/۰۹/۰۱   تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۲۵  از تاریخ :
مهلت خرید اسناد :
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ تاریخ بازگشایی پاکات :
روزنامه عصر مردم مورخ ۲۵/۸/۹۶ روزنامه های درج آگهی :
جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با کارشناسان مربوطه سرکار خانم دورباش و یا خانم کوشکی تماس حاصل فرمایید ۳۸۲۴۵۹۹۰-۰۸۳ توضیحات :
متون :