کارمند برق منطقه ای رئیس انجمن موسیقی خوزستان شد

فریدون وزیری پرسنل دیسپاچینگ جنوبغرب شرکت برق منطقه ای خوزستان به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس انجمن موسیقی استان خوزستان منصوب شد.