مدیران ایذه، سوسنگرد، رامهرمز، شوش و مسجدسلیمان فراخوان شدند

شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در نظر دارد از طریق فراخوان نسبت به انتخاب مدیران توزیع برق شهرستان های ایذه، سوسنگرد، رامهرمز، شوش و مسجدسلیمان اقدام نماید.