ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد در دیماه ۱۳۹۶ در تهران برگزار می شود

کنگره بین المللی سیرد ، معتبرترین رویداد علمی، تخصصی در حوزه صنعت توزیع برق در سطح جهان است