رله حرارتی اضافه بار AEG

برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار از رله های حرارتی استفاده می شود

 aeg_thermal_relay3