توزیع برق کرمانشاه

توزیع برق کرمانشاه شرکت :
 عمومی مناقصه
معامله :
 ۹۶/۷۰ شماره :
خرید ۲۴۵۰ اصله انواع تیر سیمانی ( با رعایت استانداردها و الزامات وزارت نیرو ) موضوع :
,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ سپرده (ریال) :
کرمانشاه بانک ملت خواروبار جاری ۸۴۰۰۶
کرمانشاه بانک ملت خواروبار جام ۷۵/۲۰۸۳۴۴۷
بانک :
۱۳۹۶/۰۹/۰۱   تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۲۵  از تاریخ :
مهلت خرید اسناد :
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ تاریخ بازگشایی پاکات :
روزنامه عصر مردم مورخ ۲۵/۸/۹۶ روزنامه های درج آگهی :
توجه ۱: لاک یا مهـــــــر نمــودن پاکــت ها الـزامــــی اســت. توجه ۲ : در صورت دریافت حداقل یک پیشنهاد در مرحله اول ، بازگشایی پاکت انجام خواهد شد و در صورتی که بهای پیشنهادی کمتر از ۱۰ درصد ( پلوس / مینوس ) نسبت به برآورد اولیه باشد ، مشروط به اینکه اعضای کمیسیون مناقصه عادلانه بودن قیمت را تأیید کنند ، نسبت اعلام برنده اقدام و در غیر اینصورت مراتب جهت اعلام نظر به کمیته فنی بازرگانی ارجاع خواهد شد . توجه ۳ : تکمیل فرم ارائه اطلاعات مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره و سهامداران الزامی است . توجه ۴: ارائه گواهی صحت امضاء دارندگان امضاء مجاز از دفترثبت اسناد رسمی الزامی می باشد. توضیحات :
متون :