توزیع برق تبریز

توزیع برق تبریز شرکت :
 عمومی مناقصه
معامله :
 ۹۶/۴۳۷۱۳/۵۰۳ شماره :
خرید ۷۵۰ دستگاه چراغ خیابانی ۱۲۰ وات LED موضوع :
,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سپرده (ریال) :
تبریز سرمایه تبریز جاری ۱۳۰۲۸۱۰۲۰۲۱۱
بانک :
۱۳۹۶/۰۹/۲۰   تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵  از تاریخ :
مهلت خرید اسناد :
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ تاریخ بازگشایی پاکات :
به عهده وزارت ارشاد روزنامه های درج آگهی :
درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هرطریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد. توضیحات :
متون :