توزیع برق استان فارس

توزیع برق استان فارس شرکت :
 عمومی مناقصه
معامله :
 ۹۹-۹۶ شماره :
انواع مقره پلیمری ( کششی و اتکایی ) – عمرانی موضوع :
,۱۲۲,۴۴۷,۰۰۰ سپرده (ریال) :
شیراز بانک تجارت فلسطین جاری ۷۴۸۲۷-۰۷۸۶۰
بانک :
۱۳۹۶/۰۹/۰۴   تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹  از تاریخ :
مهلت خرید اسناد :
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ تاریخ بازگشایی پاکات :
روزنامه های درج آگهی :
دسترسی به اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس ذیل امکانپذیر می باشد www.setadiran.ir شماره سامانه : ۲۰۰۹۶۷۰۰۰۰۰۰۰۳۴ توضیحات :
متون :