توزیع برق استان فارس

توزیع برق استان فارس شرکت :
 عمومی مناقصه
معامله :
 ۱۰۰-۹۶ شماره :
انواع تابلو فشار ضعیف کامپوزیت با فونداسیون- عمرانی موضوع :
,۲۳۵,۵۷۰,۰۰۰ سپرده (ریال) :
شیراز بانک تجارت فلسطین جاری ۷۴۸۲۷-۰۷۸۶۰
بانک :
۱۳۹۶/۰۹/۰۹   تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴  از تاریخ :
مهلت خرید اسناد :
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ تاریخ بازگشایی پاکات :
روزنامه های درج آگهی :
دسترسی به اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس ذیل امکانپذیر می باشد www.setadiran.ir شماره سامانه : ۲۰۰۹۶۷۰۰۰۰۰۰۰۳۵ توضیحات :
متون :