برق منطقه ای سمنان

برق منطقه ای سمنان شرکت :
 عمومی مناقصه
معامله :
 ۹۶۳۱۱ شماره :
خرید تجهیزات، خدمات بهره برداری، آموزش، سرویس و نگهداری رایانه ها و عمـران و تاسیسات پست هـای انتقال و فـوق توزیع تحت پوشش برق منطقه ای سمنان ;کد فراخوان:۱۵۰۷۳۶۴ موضوع :
,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ سپرده (ریال) :
بانک :
۱۳۹۶/۰۹/۰۸   تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹  از تاریخ :
مهلت خرید اسناد :
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ تاریخ بازگشایی پاکات :
اقتصاد روزنامه های درج آگهی :
توضیحات :
متون :