برق منطقه ای آذربایجان

برق منطقه ای آذربایجان شرکت :
 عمومی مناقصه
معامله :
 ۹۷۴۸/۳۴۰ شماره :
۱,۵۰۷,۳۸۳ مناقصه آدپتاسیون کلیدهای ۲۰ کیلوولت موضوع :
۰ سپرده (ریال) :
بانک :
۱۳۹۶/۰۹/۰۸   تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴  از تاریخ :
مهلت خرید اسناد :
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ تاریخ بازگشایی پاکات :
سایر روزنامه های درج آگهی :
مناقصه یک مرحله ای می باشد توضیحات :
متون :