برق منطقه ای آذربایجان

برق منطقه ای آذربایجان شرکت :
 عمومی مناقصه
معامله :
 ۹۴۱۲/۳۴۰ شماره :
۱,۵۰۶,۸۹۳ مناقصه اجرای اورهال خط ۴۰۰ کیلوولت تبریز – آیدوغموش موضوع :
۰ سپرده (ریال) :
بانک :
۱۳۹۶/۰۹/۰۲   تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۲۷  از تاریخ :
مهلت خرید اسناد :
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ تاریخ بازگشایی پاکات :
سایر روزنامه های درج آگهی :
توضیحات :