برق منطقه ای آذربایجان

برق منطقه ای آذربایجان شرکت :
 عمومی مناقصه
معامله :
 ۹۴۱۱/۳۴۰ شماره :
۱,۵۰۶,۸۲۴ تجدید مناقصه خرید تجهیزات جانبی و نصب و راه اندازی بانکهای خازنی پستهای فوق توزیع موضوع :
۰ سپرده (ریال) :
بانک :
۱۳۹۶/۰۹/۰۱   تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۲۷  از تاریخ :
مهلت خرید اسناد :
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ تاریخ بازگشایی پاکات :
دعوت نامه روزنامه های درج آگهی :
توضیحات :